Структура
Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, действащо съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общото събрание:

Висш ръководен орган на Сдружението е Общото събрание. В състава му се включват всички членове на Сдружението, които участват на заседанията лично или чрез нарочно упълномощено лице - друг член на Сдружението. Решенията на Общото събрание на Сдружението са задължителни за членовете и органите му.

Оперативната дейност на Сдружението между заседанията на Общото събрание се организира и ръководи от Управителния съвет на Сдружението.

Управителният съвет има следните правомощия:

  • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  • Приема и изключва членовете на Сдружението;
  • Ежегодно подготвя и внася за разглеждане от Общото събрание доклад за дейността на Сдружението;
  • Взема решения относно размера на членския внос и имуществените вноски;
  • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав, не са включени в правомощията на друг орган.

Членове на управителния съвет:

  • Десислава Иванова – Председател
  • Веселина Стоянова
  • Маргарита Манова
  • Изабела Трифонова
  • доц. Валентин Веселинов

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com