Финансови програми

Норвежки финансов механизъм 2014-2021: Първа покана за набиране на проектни предложения - Приоритетна област: „Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот” (Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България)

 

 

Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област "Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот".

Могат да кандидатстват МСП, както и големи предприятия, които имат не повече от 25% държавно участие и най-малко 3 години дейност.
Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 5 млн. евро.

Проектите трябва да са свързани с разработването на иновативни технологии/процеси/решения и/или пускане на пазара на продукти или услуги, свързани с подобряване качеството на живот, които са нови за пазара.

Проектите трябва да допринасят за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба.

В рамките на настоящата покана съществуват 2 схеми за безвъзмездна помощ:

1. Схема за индивидуални проекти - Общата сума, предлагана за финансиране на проекти по линия на тази грантова схема, е 4 млн. евро.

2. Схема за малки проекти за МСП - Общата сума, предлагана за финансиране на проекти по линия на тази грантова схема, е 1 млн. евро.

Размерът на максималната безвъзмездна помощ може да варира между 10 и 70%.

Ще се приемат само електронни заявления, подадени чрез електронния портал на Иновация Норвегия на английски език. Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни отчети могат да бъдат подадени и на български език. За всички останали документи се изисква неофициален превод на английски език.

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/call-welfare-tech-nov-2018/

 
Краен срок: 21 март 2019 г., 13:00 ч. българско време.

Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР

 

Една посока, много възможности

 

От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Операцията е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта на процедурата е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

По процедура „Умения“ ще се финансира провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Обученията за придобиване на ключови компетентности трябва да бъдат съобразени с индивидуалните характеристики на обучавания и спецификата на работното място. В процедурата могат да бъдат включени безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, които успешно са завършили обучението си. По схемата „Умения“ се предоставя възможност за гъвкави форми на заетост при работодател за периода на обучение.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван ТУК и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на предложенията е 3 май 2019 г., 17:30 часа.

Проектите следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.


BG05M9OP001-1.051 "Съвместни дейности на социалните партньори"

 

 

Една посока, много възможности

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.051 „СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• да окаже подкрепа за съвместни действия на социалните партньори в процеса на разработването и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие, както и във връзка с разширяването на приложното поле на добре функциониращ социален диалог.

• да допринесе за осигуряването на качествени съвместни действия на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище в сфери като: борба с недекларираната заетост, включително при новите форми на заетост; създаване на предпоставки и инструментариум за прилагане на социалния одит и социалния диалог; подобряване условията на труд и колективното трудово договаряне; въвеждане на практики за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху намаляване на текучеството и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустимите типове дейности, които ще получат подкрепа са:

 1. Развитие на партньорски взаимоотношения между организации на работниците и служителите и организации на работодателите на национално, секторно или браншово ниво; подобряване на социалния диалог и изработване на общи стратегии за секторни споразумения и колективно трудово договаряне;

 2. Провеждане на изследвания и анализи, идентифициране, набиране и обработване на съществуващи практики и на иновативни инструменти и подходи от страната и чужбина, свързани с идентифицирани проблеми в целевите сфери, с цел създаване, тестване и прецизиране на модели и инструменти за прилагането им в практиката;

 3. Действия за апробиране, тестване, подготовка за масово въвеждане на методологии, практики, модели и инструменти в целевите сфери на операцията;

 4. Надграждане на съществуващи инструменти, информационни системи или платформи за проследяване на развитието на определени идентифицирани проблеми и предлаганите и тествани нови решения за тях, както и за оценка и прецизиране на инструментите, ползвани за тяхното решаване;

 5. Разработване и пилотно тестване на нови механизми, социални стандарти и инструменти за въздействие върху организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, колективното трудово договаряне, социалния одит и социалния диалог;

 6. Разработване на типови документи, програми за обучения и методически материали, необходими за въвеждането в практиката на изработените нови решения и механизми в широк кръг предприятия, в т.ч. по отношение на колективното трудово договаряне;

 7. Провеждане на пилотни тестови обучения, с цел апробиране на разработени нови механизми, програми и др.;

 8. Дейности по създаване на информационни масиви и електронно и печатно съдържание, които да се ползват масово за информиране и консултиране на работниците и служителите и на работодателите; Предварителна и/или окончателна оценка на въздействието от разработваните нови инструменти, модели и практики и тяхната приложимост и устойчивост.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  http://esf.bg/procedures/savmestni-dejnosti-na-socialnite-partnori/, http://esf.bg; https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 07.05.2019 г.; 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg


Схема за подкрепа на учебни визити по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

 

Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между организации от Р. България и Страните донори, които имат намерение да участват с проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи.

Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро.

Пълният текст на поканата можете да откриете тук.


Мостови кредит срещу субсидия е новият продукт на Микрофинансиращата институция „Джобс“ в помощ на малкия и микро- бизнес

 

 

Микрофинансиращата институция „Джобс“, част от Финансовата група на Българската банка за развитие, въведе нов кредитен продукт за подпомагане на малкия и микро- бизнес - мостови кредит в размер до 300 000 лева срещу субсидия. Това е дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор с Държавния фонд „Земеделие“.

Задължително условие за получаването на финансирането е кандидатстващият да има сключен договор с фонда по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и наличието на минимум 12 месеца бизнес история. Новата възможност за финансово подпомагане е насочена към всички, отговарящи на критериите, регистрирани земеделски производители – физически и юридически лица, еднолични търговци и кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).

Сред безспорните ползи за клиента са широкият обхват на предназначение на кредита, бързата първоначална оценка, дългият максимален срок, възможността за дълъг гратисен период и оптимизиран погасителен план.

Допълнително към инвестиционното финансиране кредитоискателят може да получи до 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между него и ДФЗ под формата на кредитна линия.

Подробности за новия инвестиционен кредит на МФИ „Джобс“, условията и сроковете на усвояване и погасяване ще откриете на сайта на дъщерното дружество на ББР: http://www.mfi.bg/bg/p/krediti/mostovi-kredit-sreshtu-subsidija


Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

 

С решение на Комитета за наблюдение на програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 е обявена Трета покана за проектни предложения по програмата.

Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата е отворен до 08 март 2019 г. (14:00 CET).

Поканата е отворена за проектни предложения по следните специфични цели:

2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“;

2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“;

2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“;

3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“;

4.1 „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“.

Останалите специфични цели са ограничени до определени теми, съгласно приложената информация на страницата на програмата.

Общият размер на финансиране по поканата възлиза на около 59,3 млн. евро.

Очаква се вторият етап на кандидатстване в Третата покана за предложения по програмата да бъде отворен за подаване на Формуляри за кандидатстване през есента на 2019 година.

Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона.

Подробна информация за Третата покана за проектни предложения е публикувана на интернет страницата на програмата


 Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

 

Лого на сътрудничество Гърция - България

Управляващият орган по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 анонсира предстоящото откриване на 5-тата покана за набиране на проектни предложения, която ще бъде обявена на 15 февруари 2019 година.

Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти.

Основни параметри и изискванията за кандидатстване по поканата:

Бюджет: Общият бюджет на поканата възлиза на 10 млн. евро, от които 30 % ще бъдат насочени към новосъздадени МСП. Стойността на даден проект следва да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия (помощта се отпуска чрез „de minimis” – до 200 000 евро) и 35% собствен принос на кандидатите.

Допустимост на кандидатите: Само МСП регистрирани в допустимия по програмата регион (за България: в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в т.ч. клонове, като за България същите следва да са регистрирани като самостоятелни юридически лица. Публични (държавни, общински и др. дружества) не са допустими кандидати. В дадено проектно предложение следва да участват само по едно МСП от всяка от партниращите държави. Едно МСП може да кандидатства само по един проект.

Допустими дейности: Кандидатите следва да упражняват дейности, съгласно заложените в насоките кодове от Класификацията на икономическите дейности (НКИД), като са допустими дейности по кодове в следните основни сектори: Производство на хранителни продукти, Производство на тъкани, Здравеопазване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения. Въведен е допълнителен критерий, даващ приоритет за подкрепата на производствени предприятия.

Допустими разходи: Дребномащабни инвестиции (строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и др.), закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Дадено проектно предложение може да включва изцяло инвестиционни дейности.

Продължителност: максимална продължителност на проектите – 3 години

Кандидатстване: Всички заявления ще се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция – адрес www.ependyseis.gr (операции за държавна помощ).

Поканата ще остане отворена от 15/02/2019 до 10/05/2019 (14:00 ч). След този срок електронната система ще бъде затворена и няма да бъдат приемани повече заявления.

Цялата необходима документация, която не е качена чрез Информационната система за държавни помощи, следва да бъде представена (лично или по пощата) на хартиен носител на Управляващия орган на Програмата до крайния срок на поканата (15/04/2019).

Консултации на потенциалните кандидати ще бъдат предоставени по време на предстоящите Информационни дни, които ще бъдат организирани в двете страни на границата. Повече информация за поканата и предстоящите събития ще бъде публикувана на страницата на програмата:

http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-proposals-under-Priori


 Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

 или

-  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.  

Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


 Дo 50 xиляди eвpo в подкрепа на стapтиpaщи ĸoмпaнии отпуска ББР чрез МФИ „Джобс“


"Стартиращи компании ще могат да получават финансиране до 50 000 евро от Микрофинансиращата институция „Джобс“, част от Групата на ББР. Ще пoдĸpeпим мaлĸи пpeдпpиятия, ĸoитo нe биxa мoгли дa пoлyчaт финaнcиpaнe oт дpyгитe бaнĸи". Това каза изпълнитeлният диpeĸтop нa MФИ "Джoбc" Aнгeл Джaлъзoв по време на форум с участието на Haциoнaлнaтa acoциaция нa мecтнитe инициaтивни гpyпи в Бългapия. На събитието бяxa пpeдcтaвeни нoви инcтpyмeнти зa финaнcиpaнe, пpeдлaгaни от дъщерното дружество на ББР.

Teзи oпции ca нacoчeни ĸъм пo-pиcĸoвитe ĸoмпaнии, ĸoитo мoгaт дa пoлyчaт cpeдcтвa нa бaзa дoпълнитeлни гapaнции и пpи дpyги ycлoвия.

Oт cтapтъп ĸpeдитите c гapaнциoннo пoĸpитиe мoгaт дa ce възпoлзвaт cтapтиpaщи миĸpo- и мaлĸи пpeдпpиятия, зeмeдeлци и пpoизвoдитeли нa биoпpoдyĸти. Уcлoвиeтo зa тяx e дa ca извъpшвaли дeйнocт пo-мaлĸo oт 12 мeceцa ĸъм дaтaтa нa ĸaндидaтcтвaнe зa ĸpeдит. Фиpмите мoгaт дa бъдaт oдoбpeни зa ĸpeдит дo 25 xиляди eвpo зa oбopoтни cpeдcтвa и дo 25 xиляди лeвa зa пpидoбивaнe нa дългoтpaйни aĸтиви, ĸaтo изиcĸвaнeтo e дa пpeдcтaвят бизнec плaн. Тe щe мoгaт дa ĸaндидaтcтвaт и зa дoпълнитeлнo финaнcиpaнe.

Зaeднo c тoзи тип финaнcиpaния от MФИ "Джoбc" ce пpeдлaгaт oщe бизнec ĸpeдити зa инвecтиции, зa oбopoтни cpeдcтвa зa миĸpo- и мaлĸи пpeдпpиятия, ĸaĸтo и ĸpeдитнa линия c гapaнциoннo пoĸpитиe пo пpoгpaмa СОЅМЕ.
Cpeд бeнeфициeнтитe нa нoвитe инcтpyмeнти зa финaнcиpaнe мoгaт дa бъдaт мecтни инициaтивни гpyпи, ĸoитo пpилaгaт Cтpaтeгиятa зa вoдeнo oт oбщнocтитe мecтнo paзвитиe, физичecĸи и юpидичecĸи лицa, ocъщecтвявaщи cтoпaнcĸa дeйнocт, вĸлючитeлнo зeмeдeлcĸи пpoизвoдитeли.

Mинимaлният paзмep нa ĸpeдититe e 3 000 лeвa, a мaĸcимaлният e 300 000 лeвa зa oтдeлeн ĸpeдит и дo 450 000 лeвa зa oбщa ĸpeдитнa eĸcпoзиция нa гpyпa ĸлиeнти.

Cpoĸът нa зaeмитe зa пpидoбивaнe и изгpaждaнe нa нeдвижимo имyщecтвo e дo 10 гoдини, a тoзи зa зaĸyпyвaнe нa нoви мaшини, oбopyдвaнe и тpaнcпopтни cpeдcтвa - дo 5 гoдини. Cтaндapтният oбopoтeн ĸpeдит e cъс срок дo 24 мeceцa.

Лиxвeнитe пpoцeнти в зaвиcимocт oт видa финaнcиpaнe и ĸoнĸpeтния ĸлиeнт вapиpaт мeждy 6 и 10%, cтaнa oщe яcнo пo вpeмe нa cъбитиeтo.

MФИ "Джoбc" e cъздaдeнa пpeз 2010 гoдинa ĸaтo чacт oт гpyпaтa нa ББP. Тя e нacoчeнa ĸъм миĸpo- и мaлĸитe пpeдпpиятия, зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли, caмoнaeти лицa и дpyги c бизнec в Бългapия.


 TELUS International Europe подкрепя НПО в България

 

TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания. TELUS активно търси начини да подпомага обществено полезни каузи чрез Обществения Борд на TELUS International Europe.

През 2015 г, TELUS International Europe, чрез Обществения си борд в България, открива грантова схема в помощ на местни организации с нестопанска цел.

Ще бъдат подкрепяни едногодишни проекти/програми (Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година):

  • Здравеопазване
  • Образование
  • Околна среда

Допустими кандидати:

Регистрирани организации с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Процедурата за приемане на заявки стартира на 2 юни 2015 г. и няма крайни дати за изпращане.

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие. Моля, имайте предвид, че ще са необходими 6 до 8 седмици за обработка на Вашата кандидатура.
Финансиране Дарения се отпускат до максимум 10 000 щ.д.(на повечето кандидатстващи ще се отпускат до 5000 щ.д., като максималното финансиране е 2 пъти в годината по 10 000 щ.д.).

Краен срок: текущ


 Фонд "Условия на труд"

 

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.

Кой може да кандидатства?
- Всички фирми, които имат назначен персонал
- Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
- Получили финансиране по други проекти за същите дейности

Какво можем да финансираме?
- Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
- внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
- обезопасяване на машини и съоръжения

Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число


  

 

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com