Финансови програми

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004, одмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

Цел на процедурата:

1. Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;
2. Намаляване на сезонните колебания в заетостта;
3. Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;
4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Краен срок: 7 декември 2018 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/331a2f25-3bf1-432e-ae83-a7c86665a998


Набират се заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания

 

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта набира заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките се приемат:
- по новия компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително, и
- по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

 

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията (съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

 

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната. На този етап от изпълнението безработните лица с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.)

 

Заявки от работодателите ще се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни между 08.30 и 17.00 часа.

Подробна информация и образец на заявка може да намерите на: http://esf.bg/nova-vazmozhnost-za-ustojchiva-zaetost-na-horata-s-uvrezhdanija/

 


Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс


BG06RDNP001-4.002 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

 

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложенияр възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Документи за кандидатстване и информация - ТУК.

Краен срок: 22 октомври 2018 г. 17:30 ч.


BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

 

Лого ОП Конкурентоспособност

 

 

 

 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г.

2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 10.12.2018 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: entre_start@mi.government.bg

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП

 

Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ (България) допринася за общите цели на Норвежките субсидии за периода 2014-2021 г., съответно за намаляване на икономическите и социални различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения между Членки на ЕИП и държавите бенефициенти на ЕС. Програмата има за цел да увеличи стойността и устойчивия растеж в българския бизнес сектор. Програмата се стреми да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, базирана на развитието на бизнеса и иновациите.

Очакваният резултат от финансираните по настоящата покана проекти е повишената конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусните области “Иновации на зелената индустрия”. Начало на първата поканата за подаване на проектните предложения за частта Иновации в зелената индустрия е 22 май 2018. Отваряне на първа покана за малки грантови схеми за стартиращи компании и двустранно сътрудничество се очаква през Януари/ Февруари 2019г.

Общата сума за финансиране на проекти по тази покана е 17,855,000 евро, разпределени както следва:

  • Схема за индивидуални проекти:


Общата налична сума за финансиране на проекти за тази грантова схема е: 16,155,000 Евро

  • Схема за малки грантове за МСП:


Общата налична сума за финансиране на проекти за тази грантова схема е:  1,700,000 Евро

Допустими дейности за индивидуални проекти и малки грантови схеми за МСП: разработване, внедряване и инвестиране в иновативни екологични технологии; разработване на екологосъобразни продукти и услуги, разработване и внедряване на “зелени производствени процеси”, обучение, повишаване на осведомеността и проверки като вторична дейност, свързана с горепосочените дейности

За да отговарят на условията, кандидатурите трябва да бъдат подадени до Innovation Norway (Иновации Норвегия) чрез портала за електронно приложение не по-късно от четвъртък, 11 октомври 2018, 13:00 българско време.

Допустими кандидати и партньори могат да бъдат:

  • Схема за индивидуални проекти


Допустими кандидати: МСП, определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи предприятия с не повече от 25% държавна собственост, регистрирани като юридически лица в България и действащи в съответствие с наложеното българско законодателство, съответно: Търговски закон, обн., ДВ, бр. 48 / 18.06.1991 г., последно изменение – обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.

Кандидатите трябва да извършват дейност най-малко 3 години към датата на крайния срок за подаване на документи.

Допустими партньори: Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

  • Схема за малки грантове за МСП


Допустими кандидати: МСП, определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, регистрирани като юридически лица в България и действащи в съответствие с наложеното българско законодателство, съответно: Търговски закон, обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., последно изменение – обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.

Кандидатите трябва да извършват дейност най-малко 3 години към датата на крайния срок за подаване на документи.

Допустими партньори: Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Минимално и максимално финансиране на проектни предложения:

  • Схема за индивидуални проекти


Минималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 200 000 EUR

Максималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства обикновено е 1 000 000 EUR.

  • Схема за малки грантове за МСП


Минималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 50 000 EUR.

Максималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 200 000 EUR

Ще бъдат приети само електронни заявления, подадени чрез електронния портал за приложения на Innovation Norway, на английски език.

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.

Насоките за формуляр за кандидатстване също са достъпни на уебсайта на програмата.


 TELUS International Europe подкрепя НПО в България

 

TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща канадска телекомуникационна компания. TELUS активно търси начини да подпомага обществено полезни каузи чрез Обществения Борд на TELUS International Europe.

През 2015 г, TELUS International Europe, чрез Обществения си борд в България, открива грантова схема в помощ на местни организации с нестопанска цел.

Ще бъдат подкрепяни едногодишни проекти/програми (Бордът не финансира проекти/програми, продължаващи повече от една година):

  • Здравеопазване
  • Образование
  • Околна среда

Допустими кандидати:

Регистрирани организации с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Процедурата за приемане на заявки стартира на 2 юни 2015 г. и няма крайни дати за изпращане.

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие. Моля, имайте предвид, че ще са необходими 6 до 8 седмици за обработка на Вашата кандидатура.
Финансиране Дарения се отпускат до максимум 10 000 щ.д.(на повечето кандидатстващи ще се отпускат до 5000 щ.д., като максималното финансиране е 2 пъти в годината по 10 000 щ.д.).

Краен срок: текущ


 Фонд "Условия на труд"

 

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.

Кой може да кандидатства?
- Всички фирми, които имат назначен персонал
- Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
- Получили финансиране по други проекти за същите дейности

Какво можем да финансираме?
- Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
- внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
- обезопасяване на машини и съоръжения

Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число


  

 

Адрес

София,
ж.к. Дървеница,
ул. "Лъчезар Станчев" 9

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com