Промени в данъчното законодателство, приети с ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.
6 July, 2022

Накратко за най-важните промени, свързани с данъчното облагане, въведени със ЗИД ЗДБРБ:

  • Регламентира се компенсация от 0,25 лв. за литър гориво при зареждане на бензиностанция, в сила от 09.07.2022 г., която ще важи до 31.12.2022 г.

Компенсацията е за моторни превозни средства, регистрирани по Закона за движение по пътищата, собственост на физическо лице, или ползвани от физическо лице, вписано като ползвател в талона на моторното превозно средство. Компенсацията е при зареждане с бензин А-95, дизел без добавки, втечнен нефтен газ и природен газ. Механизмът за ползване на отстъпката е разписан в чл. 112 от ЗДБРБ.

 
  • Увеличен е размерът на данъчните облекчения за деца (§ 2 от ПРЗ на ЗДБРБ):

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, се увеличава: 

                 - за едно дете - от 4500 на 6000 лева;
                 - за две деца - от 9000 лв. на 12 000 лв.;
                 - за три и повече - от 13 500 на 18 000 лв.;
                 - за деца с увреждания от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно.

Въвежда се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения, което право може да се реализира от м. юли. Механизмът на авансово ползване на облекченията е разписан в ал. 4-10 на § 2 от ЗДБРБ . 

  • Направени са промени при ползване на намалени данъчни ставки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - § 15д от ПЗР на ЗДДС:

- намалената данъчна ставка от 9 % по чл. 66а от ЗДДС се прилага до 31.12.2022 г. за доставките, посочени в т. 1-6 на § 15д, ал. 1 от ПЗР на ЗДДС). По отношение на кетъринг услугите за доставката на храна за вкъщи изрично е регламентирано, че разпоредбите за диференцирана ставка на ДДС не се прилагат за доставката на бира, вино и спиртни напитки. Промяната е в сила от 09.07.2022 г. (§ 15д, ал.1, т. 2 от ПЗР на ЗДДС).

- намалена ставка на ДДС от 9 % се въведе и за доставки на централно отопление и доставки на природен газ с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки. Промяната е в сила от сила от 09.07.2022 г. и ще се прилага до 1 юли 2023 г. (§ 15д, ал. 2 от ПЗР на ЗДДС).

- нулева ставка по чл. 66б от ЗДДС се прие за доставка на хляб и брашно с място за изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната, като и при облагаеми вътрешнообщностни придобивания на стоки ще се прилага нулева ставка на ДДС. Промяната е в сила от 09.07.2022 г. и ще се прилага до 1 юли 2023 г. (§ 15д, ал. 3 от ПЗР на ЗДДС). Дефиниция на хляб и брашно е приведена в ал. 5 на § 15д от ПЗР на ЗДДС

  • Промяна в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) предвижда нулева ставка при акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г. (§ 6б от ПЗР на ЗАДС, в сила от 09.07.2022 г.).
  • В Закона за данъците върху доходите физическите лица е допълнена разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2. Добавена е нова б. „г“ , с която нормативно признати разходи на адвокатите се увеличават от 25 % на 40 %. Промяната е в сила от 01.01.2023 г.

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com