За нас

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. В тази връзка и в израз на взаимни интереси и намерения за подобряването и развитието на социалния диалог подписаните споразумения за сътрудничество са насочени към:

 • Обмен на информация
 • Партньорство за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
 • Съвместно участие в други проекти и инициативи
 • Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, презентации и проучвания
 • Както и дейности от взаимен интерес, одобрени от управителните органи при спазване на принципите за самостоятелност и независимост.

Търсенето на партньорства между организации е нараснало, въпреки че голяма част от тях не са го превърнали в своя политика. Според нас, директният обмен на познания и опит между партньорите ще предложи нови идеи за това какво е необходимо да бъде направено за по-успешното ни развитие и как по-ефективно да реализираме своите инициативи. Екипната работа и партньорските взаимоотношения дават възможност за споделяне на опита, за достъп и обмен на информация, за промотиране и приложение на добри практики, за професионалното обогатяване и на двете страни.


ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Общото събрание:

Висш ръководен орган на Сдружението е Общото събрание. В състава му се включват всички членове на Сдружението, които участват на заседанията лично или чрез нарочно упълномощено лице - друг член на Сдружението. Решенията на Общото събрание на Сдружението са задължителни за членовете и органите му.

Оперативната дейност на Сдружението между заседанията на Общото събрание се организира и ръководи от Управителния съвет на Сдружението.

Управителният съвет има следните правомощия:

 • Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 • Приема и изключва членовете на Сдружението;
 • Ежегодно подготвя и внася за разглеждане от Общото събрание доклад за дейността на Сдружението;
 • Взема решения относно размера на членския внос и имуществените вноски;
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав, не са включени в правомощията на друг орган.

Членове на управителния съвет:

 • Десислава Иванова – Председател
 • Павлина Борянова
 • Маргарита Манова
 • Теодора Колева
 • доц. Валентин Веселинов

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №8

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com