ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА“
30 October, 2019

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА“

   

              Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 20 от Устава на Сдружение „Национална бизнес мрежа“ и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно решение на Управителния съвет от 03.09.2019г. и по негова инициатива, се свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.11.2019г., (петък), от 16.00 ч. в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 114, Заседателна зала на НАТФИЗ, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на Сдружението за периода 2018 – 2019 година;
2. Приемане на Финансовия отчет на Сдружението за 2018 година;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Председателя;
4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя присъстващи членове на Сдружението.

 

Моля, потвърдете участието си до 25.11.2019 г. (понеделник) на тел. 02/4 23 23 91 или на e-mail: office@nbn-bg.com

Адрес

1000 София,
ул. „Позитано“ №9,
блок 1, вх. “Б", ет. 2, офис 4

За контакт

Email: office@nbn-bg.com
тел.: 02 / 4 23 23 91
www.nbn-bg.com